Сигнализация перевод


→ %d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f

Пример переведенного предложения: СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА | ПСАЛМЫ 79—86 ↔ ԳԱՆՁԵՐ ԱՍՏԾՈՒ ԽՈՍՔԻՑ | ՍԱՂՄՈՍՆԵՐ 79–86

 • Glosbe Translate

 • Google Translate

+ Добавить перевод Добавить

В настоящее время у нас нет переводов для %d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f в словаре, может быть, вы можете добавить его? Обязательно проверьте автоматический перевод, память переводов или косвенные переводы.

 • Система пожарной сигнализации

  Հրշեջ ազդանշանում

 • Железнодорожная сигнализация

  Երկաթուղային ազդանշանում

Добавить пример Добавить

Склонение Основа

СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА | ПСАЛМЫ 79—86

ԳԱՆՁԵՐ ԱՍՏԾՈՒ ԽՈՍՔԻՑ | ՍԱՂՄՈՍՆԵՐ 79–86

jw2019

Библия: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: ‘Мы Его и род’» (Деяния 17:28; см. также Псалтирь 81:6; к Евреям 12:9).

Աստվածաշունչ. «Որովհետեւ մենք նորանով ենք ապրում եւ շարժվում եւ կանք. ինչպես ձեր բանաստեղծներից ոմանք էլ ասեցին, թե Նորա ազգիցն էլ ենք» (Գործք ԺԷ.28; տես նաեւ Սաղմոս ՁԲ.6; Եբրայեցիս ԺԲ.9):

86 процентов участников одного опроса столкнулись с предательством со стороны того, кому они доверяли.

Մի հարցման արդյունքներով՝ հարցման ենթարկվածների 86 տոկոսը խաբվել է այն անհատի կողմից, որին վստահել է

jw2019

В откровении, данном Джозефу Смиту в 81-м разделе книги Учение и Заветы, Господь объясняет, что сила священства должна применяться, чтобы «помога[ть] слабым, поднима[ть] опустившиеся руки и укрепля[ть] ослабевшие колени» (5-й стих).

Վարդապետություն եւ Ուխտերի 81-րդ բաժնում Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին տրված հայտնության մեջ Տերը բացատրում է, որ քահանայության զորությունը պետք է օգտագործվի, որ «սատարի թույլերին, բարձրացնի ընկած ձեռքերը եւ ամրացնի տկար ծնկները» (հատված 5):

(86) Приходит ответ на молитву молодежи на празднике в честь посвящения храма.

(86) Երիտասարդների աղոթքը տաճարի մշակութային տոնակատարության ժամանակ պատասխան է ստանում:

Поэтому в заключительные годы правления Домициана (81— 96 н. э.) их стали жестоко преследовать.

Այդ պատճառով Դոմետիանոսի կառավարման վերջում (մ.թ. 81–96թթ.) խիստ հալածանք սկսվեց քրիստոնյաների դեմ։

jw2019

Об этом императоре говорили, что в последние три года своего правления, длившегося с 81 по 96 год н. э., он действовал как безумный.

Կայսրի մասին ասվում է, որ նրա կառավարման վերջին երեք տարիներին նա գործել է խելագարի նման։

jw2019

81 Проповедь на склоне горы

81 Լեռան քարոզը

jw2019

Мой дорогой муж окончил свой земной путь в 1993 году в возрасте 81 года.

Սիրելի ամուսինս իր երկրային կյանքի ընթացքն ավարտեց 1993 թ.–ին՝ 81 տարեկան հասակում։

jw2019

Пусть один из членов группы прочитает это вслух, а остальные попрактикуются делать записи на странице 86.

Թող խմբի անդամներից մեկը բարձրաձայն կարդա այս ելույթը, որի ընթացքում խմբի անդամները գրառումներ կկատարեն 86 էջի վրա:

Начало 86

Հայտնագործում 86

jw2019

86 Если они живут здесь, то пусть живут во Мне; и если они умирают, пусть умирают во Мне; ибо здесь они обретут апокой от всех трудов своих и будут продолжать свои деяния.

86 Եթե նրանք ապրում են այստեղ, թող նրանք ապրեն ինձ համար. եւ եթե մահանում են, թող մահանան ինձ համար. քանզի այստեղ նրանք ակհանգստանան իրենց բոլոր չարչարանքներից եւ կշարունակեն իրենց գործերը:

81 Различные приходы, составляющие Церковь Христа, обязаны посылать одного или нескольких своих учителей, чтобы они присутствовали на различных конференциях, проводимых старейшинами Церкви,

81 Քրիստոսի եկեղեցին կազմող առանձին եկեղեցիների պարտականությունը կլինի՝ իրենց ուսուցիչներից մեկին կամ երկուսին ուղարկել՝ հաճախելու եկեղեցու երեցների կողմից անցկացվող տարբեր համաժողովները,

81 Восклицайте радостно Богу, нашей силе+,

81 Ուրախության բացականչություններով կանչե՛ք Աստծուն՝ մեր զորությանը+,

jw2019

За Псалмом 86, в котором воспевается Сион и рожденные там, следует молитва Иегове, записанная в Псалме 87.

Սաղմոս 87–ը երգ է Սիոնի եւ այնտեղ ծնվածների մասին, իսկ 88–րդը աղոթք է՝ ուղղված Եհովային։

jw2019

Поэтому Бог сказал: «Я знаю их склонность, которую они развивают сегодня, еще до того, как я привел их в землю, о которой клялся» (Исх 19:6; Вт 31:16—18, 21; Пс 81:10—13).

«Ես լավ գիտեմ նրանց հակումը, որն այսօր զարգացնում են, նախքան նրանց կբերեմ այն երկիրը, որի մասին երդվել եմ» (Ելք 19:6; 2Օր 31:16–18, 21; Սղ 81:10–13)։

jw2019

К 1945 году на этом обширном пространстве было 81 410 Свидетелей.

1945-ին այս հսկայական տարածքում կար 81410 Վկա։

jw2019

79 Вот его приношение: одно серебряное блюдо весом в сто тридцать си́клей и одна серебряная чаша весом в семьдесят си́клей, в си́клях святого места, наполненные лучшей мукой, смешанной с маслом, для хлебного приношения+, 80 одна золотая чашка весом в десять си́клей, наполненная фимиамом+, 81 один молодой бык, один баран, один ягнёнок, которому ещё не было года, для всесожжения+, 82 один козлёнок для приношения за грех+, 83 а для мирной+ жертвы два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягнят.

79 Նրա ընծան էր՝ մեկ արծաթյա ափսե՝ հարյուր երեսուն սիկղ քաշով, մեկ արծաթյա գավաթ՝ յոթանասուն սիկղ քաշով՝ սուրբ վայրի սիկղով (երկուսն էլ լիքն էին հացի ընծայի համար յուղով խառնած բարձրորակ ալյուրով)+, 80 խնկով+ լիքը մեկ ոսկե բաժակ՝ տասը սիկղ քաշով, 81 ողջակեզի+ համար՝ մեկ մատղաշ ցուլ, մեկ խոյ, մինչեւ մեկ տարեկան մեկ արու գառ, 82 մեղքի ընծայի+ համար՝ մեկ ուլ 83 եւ խաղաղության+ զոհի համար՝ երկու ցուլ, հինգ խոյ, հինգ նոխազ եւ մեկ տարեկան հինգ արու գառ։

jw2019

* Президент кворума учителей председательствует над двадцатью четырьмя учителями, У. и З. 107:86.

* Ուսուցիչների քվորումի նախագահը նախագահում է քսանչորս ուսուցիչների վրա, ՎեւՈՒ 107.86.

Хотя не обошлось без кровотечения, операция прошла успешно, и после этого Мерседес проповедовала еще больше 30 лет. Она умерла недавно, в возрасте 86 лет.

Վիրահատությունը հաջող անցավ, ու նա ավելի քան 30 տարի շարունակեց ռահվիրայությունը մինչեւ իր մահը. նա մահացավ վերջերս՝ 86 տարեկան հասակում։

jw2019

* Священство продолжилось через происхождение ваших отцов, У. и З. 86:8.

* Քահանայությունը շարունակվել է ձեր հայրերի ազգատոհմի միջոցով, ՎեւՈՒ 86.8.

В возрасте 81 года он стал выражать мнение, что некий разум трудился над сотворением жизни.

81 տարեկանում նա սկսեց հավատալ, որ կյանքը հանճարեղ մտքի արդյունք է։

jw2019

Они тоже стали ходить на встречи. К концу учебного года собрание посещало 54 из 86 учеников.

Ուսումնական տարվա ընթացքում 86 աշակերտներից 54-ը եկան Թագավորության սրահ։

jw2019

Согласно отчету ведущего института общественного мнения в Германии, 86 процентов участников одного опроса столкнулись с предательством со стороны того, кому они доверяли («Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1998—2002»).

Հասարակական կարծիքի հարցման գծով գերմանական մի հեղինակավոր ինստիտուտի կատարած հետազոտության արդյունքներով պարզվեց, որ հարցման ենթարկվածների 86 տոկոսը խաբվել է այն անհատի կողմից, որին վստահել է («Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1998–2002»)։

jw2019

Общие указания находятся на страницах 86—87 книги «Организованы».

Այս մասին ընդհանուր հրահանգներ կարելի է գտնել «Կազմակերպված ենք» գրքում (էջ 86, 87)։

jw2019 Список самых популярных запросов: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f: перевод на узбекском, значение, синонимы, антонимы, примеры предложений | HTML Translate | Русско-узбекский онлайн-переводчик

 • OpenTran - Онлайн-переводчик & словарь
 • Толковый словарь
 • Политика конфиденциальности
 • Значение
 • Синонимы
 • Антонимы
 • Произношение
 • Транскрипция
 • Примеры предложений
RU
 • AF
 • AM
 • AR
 • AZ
 • BE
 • BG
 • BN
 • BS
 • CA
 • CEB
 • CN
 • CO
 • CS
 • CY
 • DA
 • DE
 • EL
 • EN
 • EO
 • ES
 • ET
 • EU
 • FA
 • FI
 • FR
 • FY
 • GA
 • GD
 • GL
 • GU
 • HA
 • HAW
 • HI
 • HMN
 • HR
 • HT
 • HU
 • HY
 • ID
 • IG
 • IS
 • IT
 • IW
 • JA
 • JW
 • KA
 • KK
 • KM
 • KN
 • KO
 • KU
 • KY
 • LA
 • LB
 • LO
 • LT
 • LV
 • MG
 • MI
 • MK
 • ML
 • MN
 • MR
 • MS
 • MT
 • MY
 • NE
 • NL
 • NO
 • NY
 • OR
 • PA
 • PL
 • PS
 • PT
 • RO
 • RU
 • RW
 • SD
 • SI
 • SK
 • SL
 • SM
 • SN
 • SO
 • SQ
 • SR
 • ST
 • SU
 • SV
 • SW
 • TA
 • TE
 • TG
 • TH
 • TK
 • TL
 • TR
 • TT
 • UK
 • UR
 • UZ
 • VI
 • XH
 • YI
 • YO
 • ZU

%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f

%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f

Translate

Похожие слова: %d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f

Синонимы & Антонимы: не найдено

Примеры предложений:

%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
Хьюстон, у нас там был довольно большой взрыв, связанный с главной сигнализацией. Xyustonda bizda juda katta portlash bor edi, bu erda usta signal bilan bog'liq edi.
Прежде чем его исключили, он построил "Вертер", волшебный ящик со смертельной сигнализацией. U haydab yuborilgunga qadar u halokatli signalizatsiya tizimiga ega sehrli quti - Verterni qurdi.
Исследование интеллектуальных систем, проведенное FHWA в 2009 году, показало, что комбинированное предупреждение на основе инфраструктуры и в автомобиле может быть очень эффективным для сокращения аварий и смертельных случаев на перекрестках с сигнализацией. 2009-yilda FHWA intellektual tizimlarini o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, infratuzilmaga asoslangan va avtomobil ichidagi kombinatsiyalangan ogohlantirish signalli chorrahalarda kesishuv yo‘llaridagi avariyalar va o‘lim holatlarini kamaytirishda yuqori samarali bo‘lishi mumkin.
В адресной панели управления пожарной сигнализацией используется одна или несколько цепей сигнальных линий, обычно называемых петлями или петлями SLC, в диапазоне от одной до тридцати. Manzilli yong'in signalizatsiyasini boshqarish panelida bir yoki bir nechta signal chizig'i sxemalari qo'llaniladi - odatda halqalar yoki SLC halqalari deb ataladi - birdan o'ttizgacha.
Открытый переход с обычными дорожными фонарями и звуковой сигнализацией, но без шлагбаумов. An'anaviy yo'l chiroqlari va ovozli signallarga ega, lekin hech qanday to'siqsiz ochiq o'tish joyi.
По мере объединения центров управления сигнализацией может возникнуть необходимость проводить различие между коробками старого типа и новыми центрами управления поездами, где у сигнальщиков могут быть разные обязанности и ответственность. Signallarni boshqarish markazlari birlashtirilganligi sababli, signalchilar turli xil vazifalar va mas'uliyatlarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan eski uslubdagi qutilar va yangi poezdlarni boshqarish markazlarini farqlash zarurati tug'ilishi mumkin.
Аренда пожарной сигнализации. Yong'in signalizatsiyasini ijaraga berish.
Помимо автоматической охранной сигнализации, у нас есть большое количество вооруженных охранников, все из которых, кстати, довольно хорошие стрелки. Avtomatik o'g'rilik signalizatsiyasidan tashqari, bizda juda ko'p qurollangan qo'riqchilar bor, ularning barchasi, darvoqe, juda yaxshi nishonga oluvchilar.
Итак, я побежал, добрался до панели сигнализации и нажал кнопку паники. Shunday qilib men yugurdim, signal paneliga etib keldim va vahima tugmachasini bosdim.
У каждой точки входа есть беспроводные датчики сигнализации. Har bir kirish nuqtasiga mos simsiz signalizatsiya sensorlari mavjud.
Том перестал петь, когда услышал срабатывание пожарной сигнализации. Tom yong'in signalizatsiyasi eshitilishini eshitib, qo'shiq aytishni to'xtatdi.
Неспортивным было бы то, что я доложу комитету об этой проклятой звуковой сигнализации. Sport bilan shug'ullanmayotgan bo'lsam, men qo'mitaga xabar berganman.
Тяговые транспортные средства, к которым прицеплен прицеп, необязательно должны быть оборудованы устройством автоматической сигнализации об обрыве сцепного устройства прицепа. Treyler bog'lab qo'yilgan transport vositalarini jalb qilish shart emas, chunki treyler ulagichining uzilishi to'g'risida avtomatik signal beruvchi moslama bilan jihozlangan bo'lishi shart emas.
После срабатывания сигнализации копы не явились. Budilnik tugagandan keyin politsiyachilar kelmadi.
Одним из таких последствий является то, что процентная ставка ЕЦБ утратила свои функции управления и сигнализации. Ushbu oqibatlardan biri ECB siyosat foiz stavkasi boshqaruv va signalizatsiya funktsiyalarini yo'qotganligidir.
рукавицы, пожарную сигнализации. Nonvoyxonalar, tutundan ogohlantirish.
Он знал систему сигнализации и камеры наблюдения. U signalizatsiya tizimini va xavfsizlik kameralarini qamrab olishni bilardi.
Проект по установке системы пожарной сигнализации был включен в программу перестройки и реконструкции помещений. Yong'in signalizatsiyasi tizimini o'rnatish loyihasi binolarni o'zgartirish va yangilash doirasida kiritilgan.
Аварийные двери во втором коридоре привязаны к пожарной сигнализации. Ikki yo'lakdagi avariya eshiklari yong'in signalizatsiyasi bilan bog'langan.
Вы нашли отель в Цюрихе без работающей пожарной сигнализации. Siz Tsyurixdagi bitta mehmonxonani ishchi yong'in signalizatsiz topdingiz.
Взлом пожарной сигнализации является федеральным правонарушением. Yong'in signalini buzish federal huquqbuzarlik hisoblanadi.
Лифты вышли из строя из - за пожарной сигнализации. Yong'in signalizatsiyasi tufayli liftlarning barchasi ishdan chiqqan.
Замки и болты на все двери и окна, система сигнализации внедренный. Barcha eshik va derazalardagi qulflar va murvatlar, eng zamonaviy signalizatsiya tizimi.
Ты должен позаботиться о сигнализации, чтобы не было сигнала о повышении температуры в хранилищах. Siz uyg'otuvchi signallarga e'tibor berishingiz kerak, shunda gumbazlarda shovqin ko'tarilishi haqida signal bo'lmaydi.
А второе и третье фото, которые я вам послал, похоже, это коды сигнализации и схемы электропроводки. Va men sizga yuborgan ikkinchi va uchinchi fotosurat signal kodlari va simli sxemalar kabi ko'rinadi.

Copyright© OpenTran

тревожное наблюдение – перевод на испанский язык – Linguee

Q.821 (02/00) Описание Этапа 2 и Этапа 3

[...] для интерфейса Q3 ce - Наблюдение за тревогами

itu.int

itu.int

Q.821 (02/00) Описание этапов 2 и 3

[...] de la in terfa z Q 3 - Vigilancia de alarmas

itu.int

itu.int

Камин Comfort, электрический

[...] roller shutt er s , alarm w it h surveillance , alarm , d ig ital код [...]

доступ, видеофон, умягчитель воды.

euroventavision.com

euroventavision.com

КомфортЧименеа,

[...] persianas elctr ic as, alarma co n vigilancia, alarma, por te ro Automatico, [...]

videofono, descalcificador de agua.

euroventavision.com

euroventavision.com

Камин Comfort,

[...] double glaz in g , alarm w it h surveillance , alarm , d ig ital код [...]

доступ, видеонаблюдение, противовзломное остекление.

международная недвижимость-продажа.com

международная недвижимость-продажа.com

ConfortChimenea, двухместный

[. ..] acristal am ient o, alarma con vigilancia, alarma, p orte ro auto, [...]

videovigilancia, acristalamiento anti efraccin.

продажа международной недвижимости.com

продажа международной недвижимости.com

КомфортСеть

[...] drainage, firepl ac e , alarm w it h surveillance , alarm , a ir кондиционирование, [...]

Джакузи.

lannonce-immobiliere.com

lannonce-immobiliere.com

КомфортАлькантарильядо, c привет menea , alarma c на vigilancia , a larma, clim iz

0 в [...]

джакузи.

lannonce-immobiliere. com

lannonce-immobiliere.com

Comfo rt Сигнализация w it h наблюдение , сигнализация , л если т, в помещении [...]

Доступ в Интернет, джакузи, сауна, номера с телефоном, номера с телевизором.

property-sell-europe.com

property-sell-europe.com

Concort Almala CON Vigilancia, Calma , AS CENS или , Acceso [...]

Интернет в жилых помещениях, джакузи, сауне, жилых помещениях с

[...]

telfono, жилье с телевидением.

property-sell-europe.com

property-sell-europe.com

КомфортОткрытые деревянные панели,

[. ..] камин, двойное остекление в г , сигнализация w it h surveillance , alarm , i nt ercom, v id e o surveillance , w at кондиционер.

sellpropertyeurope.com

sellpropertyeurope.com

ConfortVigas aparentes, chimenea, двухместный

[...] акриста LA Mient O, Almba CON Vigilancia, Alarma , I O, Videovigilancia, Descest 99999999999. . р де а гуа , кли ма тизацин.

sellpropertyeurope.com

sellpropertyeurope.com

Камин Comfort, двойное остекление, электрический

[...] roller shutt er s , alarm w it h surveillance , alarm , b ur glar -доказательство [...]

остекление, кондиционирование, кондиционирование помещений, джакузи.

clasificados-casas-gratis.com

clasificados-casas-gratis.com

ConfortChimenea, двухместный

[...] acristalamiento, pers ia nas elctricas , сигнализация, сигнализация, порт er или автоматическая, [...]

интерфон.

clasificados-casas-gratis.com

clasificados-casas-gratis.com

ComfortFirepl ac e , Тревога W IT H Обзор , Alarm , D IG ITAL Кодекс [. ..]

доступ, умягчитель воды, кондиционер, номера с кондиционером.

onroerend-goed-frankrijk.com

onroerend-goed-frankrijk.com

ConfortCh im enea , сигнализация co бдительность, тревога, порт er или автоматика, [...]

descalcificador de agua, climatizacin, среда обитания с кондиционированием воздуха.

onroerend-goed-frankrijk.com

onroerend-goed-frankrijk.com

ComfortFirepl ac e , сигнализация w it h наблюдение , тревога .

lannonce-immobiliere.com

lannonce-immobiliere.com

Confort Chimene a, alarma con vigilancia, alarma .

lannonce-immobiliere.com

lannonce-immobiliere.com

Комфорт rt Тревога W IT H Обзор , Alarm , I NT , I NT , I NT ERCOPON

видеонаблюдение, умягчитель воды, кондиционирование воздуха, кондиционер

[...]

номера, паровая баня, доступ в Интернет в номере, номера с телефоном, номера с телевизором.

www.sellpropertyeurope.com

www.sellpropertyeurope.com

Concort Almala CON Vigilancia, Calma , I NTERF на O, Videofono, [...]

videovigilancia, средство для удаления накипи, климатизацин,

[. ..]

жилье с кондиционированием воздуха, bao turco, подключение к Интернету в жилье, проживание с телефоном, проживание с телевидением.

sellpropertyeurope.com

sellpropertyeurope.com

КомфортСливной канал, камин, двойное остекление, электрический

[...] roller shutt er s , alarm w it h surveillance , alarm , d ig ital код [...]

доступ, внутренняя связь, видеотелефон,

[...]

противовзломное остекление, джакузи, сауна.

Продажа myhouseabroad.com

Продажа myhouseabroad.com

ConfortAlcantarillado, чименея,

[...]

двойной акристаламиенто,

[. ..] persianas elctr ic as, alarma co n vigilancia, alarma, por te ro автоматический, [...]

интерфоно, видеофоно, акристаламьенто

[...]

противоэрозионная, джакузи, сауна.

Продажа myhouseabroad.com

Продажа myhouseabroad.com

КомфортКанал, двойное остекление, электрический

[...] рольставня er s , сигнализация w 9[...]

кондиционер, кондиционер

[...]

помещения, ЦМВ (механическая вентиляция).

Estate-ads.com

Estate-ads.com

ConfortAlcantarillado, двойной акристаламиенто,

[...] персидский эль ct ricas , alarma c на vigilancia , alarma , vi deof на [. ..]

акватория, место обитания

[...]

с кондиционированием воздуха, механической вентиляцией.

Estate-ads.com

Estate-ads.com

КомфортСливной канал, камин, двойное остекление, электрический

[...] рольставни er s , alarm w it h surveillance , alarm , d ig ital code [ ...]

доступ, домофон, видеотелефон,

[...]

видеонаблюдение, противовзломное остекление, умягчитель воды, кондиционирование, кондиционирование помещений, автоматизация дома, джакузи, сауна, ЦМВ (механическая вентиляция).

Австралия-immobilienportal.com

Австралия-immobilienportal.com

ConfortAlcantarillado, чименея,

[. ..]

двойной акристаламиенто,

[...] persianas elct ri cas, alarma c на vigilancia , alarma, порт 1er 9000 [...]

интерфоно, видеофоно, видеобюллетень,

[...]

acristalamiento anti efraccin, descalcificador de agua, climatizacin, air acondicionado, domtica, джакузи, сауна, ventilacin mecnica.

Австралия-immobilienportal.com

Австралия-immobilienportal.com

ComfortFirepl ac e , сигнализация w it h

9
наблюдение , сигнализация , i nt ercom, видеотелефон, [...]

кондиционер, номера с кондиционером, номера с телефоном.

babelimmo.biz

babelimmo.biz

ConfortCh im enea, alarma con vigilancia, alarma, i nter fo no, videofono, [. ..]

Климатизация, среда обитания с кондиционером, среда обитания с телефоном.

babelimmo.biz

babelimmo.biz

Помимо технических характеристик, электричество

[...] Потребление o F A N ТАРМАЦИЯ В Обзор M O DE M O DE M O DE M O DE 0010 также [...]

критерий выбора, начиная с

[...]

Аккумуляторы для мотоциклов редко бывают слишком большими

elfmoto.es

elfmoto.es

Independientemente de sus cualidades, el

[...] consumo el c tric o de u na alarma en p osic in

0 de es [...]

tambin es un criterio de eleccin,

[. ..]

ya que las bateras de las motos raramente estn sobredimensionadas.

elfmoto.es

elfmoto.es

ComfortMains

[...] дренаж, камин AC E , Алэрвии W IT H СМОРИЛЕЙ , d ig итальянский код доступа, [...]

домофон, видеонаблюдение, кондиционер,

[...]

номера с кондиционером, джакузи.

vendere-a-stranieri.com

vendere-a-stranieri.com

ConfortAlcantaril la do, c him en ea, alarma con vigilancia , пор теро или помидор, [...]

интерфоно, видеонаблюдение, климатизация,

[...]

жилые помещения с кондиционером, джакузи.

vendere-a-stranieri.com

vendere-a-stranieri.com

Обеспечивает возможность использования единой системы управления услугами,

[...]

такие как освещение, отопление, вентиляция и

[...] air-condition in g , alarm a n d surveillance s y st ems, interfaces [.. .]

для работ по техническому обслуживанию и защите зданий

[...]

и т.д. KNX используется для соединения различных устройств (через витые пары, беспроводную связь, питание от сети 230 В, IP/Ethernet).

steinel.de

steinel.de

De este modo, pueden Regularse La Luz, Calefaccin,

[...]

вентилацин y

[. ..] climatizacin, s is temas de alarma y v igilancia, in [...]

para el mantenimiento y la vigilancia de edifi cios, etc. a base de

[...]

единая система. Va KNX se conectan varios aparatos (кабельные соединения, радиопередача, красное напряжение 230 В, IP/Ethernet).

steinel.de

steinel.de

ComfortFirepl AC E , ТАРМАГ W IT H Ссылка , , , 0010 a ir кондиционер, [...]

номера с кондиционером, доступом в Интернет в номере, номера с

[...]

телевизионные, ЦМВ (ИВЛ).

klein-anzeigen.com

klein-anzeigen. com

Con fo rt Chi men ea, alarma con vigilancia, cli mat izacion [...]

с кондиционером, доступом в Интернет в жилых помещениях,

[...]

место жительства с телевизором, вентиляция механика.

klein-anzeigen.com

klein-anzeigen.com

Классификация определяет, какой профиль видео

[...] используется для различных режимов (Нормальный, Selec te d , Тревога ) i n Наблюдение M o de (см. главу Классификация видео (стр. 70)).

Seetec.eu

Seetec.eu

Детерминантный классификатор qu perfil

[...] de v de o en Mod o vigilancia s e uti li za para los diferentes modos (обычный , sele ccio na do, alarma) (v er tam bin C aptulo [. ..]

Clasificaciones de vdeo (стр. 77)).

Seetec.eu

Seetec.eu

Наши специалисты установят и проведут

[...] техническое обслуживание и ремонт т ч е наблюдение , сигнализация a n d системы управления, которые могут быть использованы для охраны любой частной собственности, ипотеки, дома, всех видов промышленных сооружений, территорий и помещений, пожарной и охранной сигнализации, CC T В наблюдение a n d контроль доступа.

abvolk.com

abvolk.com

Nuestros especialistas realizan la

[...] Instalacin, EL Servicio Y LA Reparacin de Los Sistemas de Seguridad Necesarios Para LA Proteccin DE Bienes Private y Demerentes assiumientos Mediante Mediante DEALADES YEAN DEMENTEM99999999 GENERSIOS 9009 GENERSIOS 9009 GENERSIOS 9009 GENERSIOS 9009 DEMENTIOS. de videovigilancia y d e управление [...]

доступный.

абволк.мх

абволк.мх

Аварийная сигнализация S Y ST EMS - CC T V SUPILLANCE S. . . . . . ..]

в приложениях безопасности — Часть 2-1: Черно-белые камеры НЕТ

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

S i шток as d e vigilancia C CTV пункт u , поэтому в приложениях [...]

de seguridad - Часть 2-1: Cmaras en blanco y negro.

eur-lex.europa.eu

eur-lex. europa.eu

Однако следующие расходы, не связанные непосредственно с производством, будут, например, считаться приемлемыми затратами, если их сумма не превышает 30 % от общей суммы приемлемых затрат на строительство: строительство реконструкция и ремонт административных зданий , монтаж наружного освещения, караульные помещения

[...]

внутри зданий,

[...] installation of secu ri t y alarm s y st ems, including v id e o surveillance s y st ems, вспомогательный [...]

помещения, если они функционируют

[...]

объяснение использования, туалеты для персонала и т. д.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Не обязывает, следует учитывать субвенциальные расходы на основные продукты, не связанные с производством, а также 30 % от общей суммы расходов на строительные материалы: строительные, реконструирующие и обновляющие местные административные услуги, внешний вид илюминацина,

[. ..]

бдительность в интерьере

[...] Del Edificio, I NCLU IDOS LOS SIST EMAS DE BIGILANCIA PO R CM AR A, Locales Auxilares [...] [...]

cuya funcin se

[...]

explique, salas de descanso del personal и т. д.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

К ним относятся установление минимальных требований к конструкции и

[...]

компоновка физическая

[...] Меры защиты для охраняемых зон и внутренних зон (для EXA MP L E Тревога S Y ST EMS, 24/7 VI SU A LS, 24/7 VI SU A L наблюдение , i nt системы обнаружения рулей, центральный пункт охраны).

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

Estos incluyen el establecimiento de los requisitos mnimos para el diseo y la distribucin de las medidas de proteccin fsica para las reas protegidas y las

[...]

внутренние отделы (пор

[...] ejemplo, s iste mas de Calmaa, VI GIL ANCIA VIS UA L 24 HORAS AL DA SIETE DAS A L A SEMANA, SI STEMAS DE DETECCIN DE Intrusos, SALA CEN DECCIN DE Intrusos, SALA CEN 999999999999999. d e vigilancia d e la s eguridad).

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

2 руки с радио

[...] передать er s , alarm c o nt rol unit, ultrasonic inte ri o r surveillance , b на сетевой контакт [. ..]

выключатель, светодиод состояния, аварийный

[...]

выключатель, реле автомобильного звукового сигнала, предварительно собранный комплект проводов и крепежные материалы, инструкция по установке и эксплуатации, 2 наклейки сигнализации

waeco.com

waeco.com

2 emisores manuales

[...] POR RADIO, APARA до DE CO N TR OL DE LA ALARMA, PR OTECC I N Del Espacio Interior POR [...]

ультразвук, прерыватель

[...]

контактный колпачок, светодиодный экран, прерыватель аварийной ситуации, контактная группа, сборные кабели и материалы, предназначенные для производства, инструкции по монтажу и управлению, 2 клея аварийной сигнализации

waeco.com

waeco.com

Installatio N o F Алвадрата C O NN . d Многофункциональный центр управления.

inmonucia.com

inmonucia.com

Inst al acin de alarma con cone xi n a central de cont ro l de vigilancia 24 h or as y servicio [... ]

многокомпонентный.

inmonucia.com

inmonucia.com

Бош ВМС

[...] обеспечивает comp le t e surveillance , v id eo management a n d alarm h a nd ling .

resource.boschsecurity.us

resource.boschsecurity.us

Bosch V MS rec e vigilancia y ge stin de v deo s y alarmas c om ple 1s

9 ta.

boschsecurity.com.ar

boschsecurity.com.ar

2 стереоканала с регулировкой супербаса,

[...]

общий вызов и по телефону

[...] области, автоматический re pl y , наблюдение , S CA N, Clock-Calendar A N D C L C L OF K, AUTO SOFP OFFOL OF. [...]

и визуализация функций

[...]

с помощью жидких кристаллов с обратной подсветкой.

sonelco.com

sonelco.com

Mando 2 канала estereo con superbass, salida de auriculares,

[...]

ламада генерал и пор

[...] zonas, re sp uest a automtica, vigilancia , s can, re loj-cal en dari o y despertador , au toap аг адо, коммуникацин [. ..]

с портьерой

[...]

Automtico y Visualizacin de funciones mediante cristal lquido retroiluminado.

sonelco.com

sonelco.com

Это связано с общим риском, который затрагивает всех офицеров, отправляющихся на работу

[...]

для работы на транспортном средстве и риск

[...] Спецификация CER TA I N Обзор A C TI TRISES: PATROL, вмешательства следующие G A n тревога .

coess.org

coess.org

Se trata de un riesgo general que afecta a todos los vigilantes que acuden a su trabajo en

[...]

vehculo motorizado y de un riesgo

[...] especf ic o de ciertas acti vida des de vigilancia: p ll 9 as, inte rv enci nt ra s alarma .

coess.org

coess.org

Потому что ваши помещения будут

[...] protected 24 hours a day by an intelli ge n t surveillance s y st em and o u r тревога c o nt рол штаб.

pcisecuritydoctors.com

pcisecuritydoctors.com

Por que sus instalaciones permanecern protegidas las 24

[...] horas a t rav s de s iste ma s de visionado inteligente y nuestra centra l recep 9 0

010 e тревога как .

pcisecuritydoctors.com

pcisecuritydoctors.com

В рамках данного исследования основное внимание было уделено первому сегменту, который включает в себя очень широкий спектр деятельности: статическое наблюдение за торговыми центрами, офисами, супермаркетами и магазинами и т. д.,

[...]

выявление магазинных краж,

[...] доступ прод только чтение л ; наблюдение o f e вентиляционные отверстия, выставки и т. д. c. ; alarm - t r ig gered interventi on s , surveillance w i th dogs ; патрули, [...]

защита физических лиц и т. д.

coess.org

coess.org

En el marco de este proyecto, nuestro estudio se center en el primer segmento, que incluye actividades tan diferentes como: la vigilancia esttica de centros trades, oficinas, supermercados, tiendas и т.д.; ла детексин де

[...]

обиды; Лос Controles де Accesso; la vigilancia du rante las

[. ..] manifestaciones, exposiciones и т. д.; Лас Инте rv encio прочие tr as alarma; l a v igilancia con e quipos caninos; Лас Патрульяс; защита [...]

для лиц и т. д.

coess.org

coess.org

Сигнализация Определение и значение | Dictionary.com

 • Лучшие определения
 • Синонимы
 • Викторина
 • Похожие материалы
 • Подробнее о будильнике
 • Примеры
 • Британские
 • Идиомы и фразы

Показывает уровень оценки в зависимости от сложности слова.

[э-лахрм]

/ əˈlɑrm /

Сохрани это слово!

См. синонимы для: тревожный / тревожный / тревожный / тревожный на Thesaurus.com

Показывает уровень оценки в зависимости от сложности слова.


сущ.

внезапный страх или мучительное ожидание, вызванное осознанием опасности; опасение; испуг.

любой звук, крик или информация, предназначенная для предупреждения о приближающейся опасности: Пол Ревир мчался по сельской местности, поднимая тревогу о приближении британцев.

автоматическое устройство, служащее для привлечения внимания, пробуждения от сна или предупреждения о пожаре, дыме, вторжении и т. д.

звуковой сигнал; сигнал для привлечения внимания.

Поведение животных. любой звук, крик, химический разряд, действие или другой сигнал, который призван привлечь внимание к потенциальному хищнику.

Ограждение. призыв или вызов, сделанный шагом или топанием по земле продвигающейся ногой.

Архаичный. призыв к оружию.

глагол (используется с дополнением)

вызывать страх или опасение; горе.

для предупреждения об опасности; призывать к бдительности и принятию срочных мер по обеспечению безопасности.

для установки или оснащения сигнализацией или сигнализацией на случай пожара, дыма или ограбления: для сигнализации дома и гаража.

ДРУГИЕ СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ тревогу

1 испуг; ужас, паника.

См. синонимы для слова alarm на Thesaurus.com

КОНТРОЛЬ

ВЫ ПРОПУСТИТЕ ИЛИ НАТЯНУТСЯ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ПО ГРАММАТИКЕ?

Плавно переходите к этим распространенным грамматическим ошибкам, которые ставят многих людей в тупик. Удачи!

Вопрос 1 из 7

Заполните пропуск: Я не могу понять, что _____ подарил мне этот подарок.

Источник тревоги

13:50–14:00; Среднеанглийское alarme, alarom<среднефранцузское <древнеитальянское allarme, существительное от словосочетания all'arme to (the)arm. См. руку 2

исследование синонимов тревоги

1. См. страх. 8. См. напугать.

ДРУГИЕ СЛОВА ОТ alarm

a·larm·a·ble, прилагательноеa·larm·ed·ly [uh-lahr-mid-lee], /əˈlɑr mɪd li/, наречие pre·a·larm, глагол (используется с объектом ), существительное·a·larmed, прилагательное

Слова рядом с alarm

al-Aqsa, alar, Alarcón, Alaric, à la rigueur, alarm,будильник, тревожный, алармист, тревожная реакция, alarum

Dictionary. com Unabridged На основе Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc., 2023 г.

ПОДРОБНЕЕ О ТРЕВОГАХ

Что означает сигнал тревоги

?

Тревога — внезапное чувство страха или ожидания, вызванное осознанием опасности, как в Пираты, высадившиеся на корабль, наполнили капитана тревогой.

Сигнал тревоги — это любой звук или крик, предназначенный для предупреждения кого-либо. Это также может быть устройство, производящее будильник , например будильник часы. Бить тревогу означает активировать сирену, звонок или повторяющийся голосовой вызов, обычно исходящий из какого-либо динамика.

К тревожить кого-то, чтобы напугать или огорчить, как в Мои родители встревожили меня, когда заговорили о переезде на юг.

К тревога также означает предупреждение об опасности.

Пример: Не хочу вас тревожить, но я чувствую, что мне нужно обратиться в отделение неотложной помощи.

Откуда

тревога откуда взялась?

Первые записи термина будильник относятся к 1300-м годам. В конечном итоге оно происходит от староитальянского all’arme , что означает «к оружию», где arm относится к оружию.

Сигналы тревоги , предназначенные для напоминания о необходимости посетить мероприятие, обычно не вызывают тревоги в смысле страха, если только вы не опоздали. Чаще всего эти типы сигналов тревоги заставляют вас насторожиться и осознать что-то, что необходимо, подобно тому, как люди испытывают 2574 тревога стало известно об опасности.

Одним из способов использования сигнализации , с которым вы, возможно, не знакомы, является сертификат сигнализации , который является документом, заверенным компанией по обеспечению безопасности дома и отправленным в страховую компанию для подтверждения того, что дом находится под охраной. Люди с домашними системами безопасности должны получить сертификат сигнализации , чтобы получить скидку на их стоимость страхования.

Знаете ли вы… ?

Какие другие формы относятся к тревога ?

 • тревожный (прилагательное)
 • встревоженно (наречие)
 • тревожный (глагол, прилагательное)
 • безмятежный (прилагательное)

Какие синонимы есть у будильника ?

 • предупреждение
 • предупреждение
 • тревога
 • задержание
 • тревога
 • ужас

Какие слова имеют общий корень или элемент слова с сигналом тревоги ?

 • предупреждение
 • оружие
 • паникёр

Какие слова часто используются при обсуждении тревоги ?

 • страх
 • сирена
 • тревога

Как

тревога используется в реальной жизни?

Будильники на телефонах и часах — распространенный способ напомнить себе о чем-то.

Поставил будильник на 10:30, а телефон был на час вперед :(

— Майкл Клиффорд в турне (@Michael5SOS) 23 июня 2014 г.

Не хочу всех пугать, но я слышал, как менеджер супермаркета сказал одному из сотрудников: «Продукт Frito-Lay полностью закончился».

— Шон Томасон (@TheThomason) 13 марта 2020 г.

Моя свинья отказывается есть салат, морковь, сельдерей или любые другие овощи, независимо от того, насколько она голодна.

Теперь я встревожен.

Я воспитываю себя.

— Джеймс Брейкуэлл, Взрывающийся единорог (@XplodingUnicorn) 13 декабря 2016 г.

 

Попробуйте использовать сигнал тревоги

!

Что из следующего НЕ является синонимом для аварийного сигнала ?

A. в стороне
B. тревога
C. сигнал
D. предупреждение

Слова, связанные с тревогой тревога, тревога, тревога, зуммер, осторожность, крик, сигнал, предупреждение

Как использовать тревогу в предложении

 • Автомобильная сигнализация Ring Car Alarm, которая будет стоить 60 долларов, представляет собой традиционную автомобильную сигнализацию от Amazon и включает такие функции, как отслеживание местоположения, чтобы люди могли помнить, где они припарковались.

  Сегодня Amazon представила длинный список продуктов. Вот 3 выдающихся участника.

  Новое оборудование Amazon: дроны Ring, Echo Dot 4th Gen, Wi-Fi 6 Eero и многое другое|Джим Солтер|24 сентября 2020 г.|Ars Technica

 • В последние дни тревогу забили и другие представители ФРС.

  Пелоси резко меняет курс, возобновляет оказание помощи на фоне признаков того, что экономика испытывает трудности | Эрика Вернер, Рэйчел Бэйд | 24 сентября 2020 г. атака независимо от того, что захватчик, может быть слабее у пожилых людей.

  Ранний иммунный ответ может быть причиной того, что молодые люди меньше болеют COVID-19|Эрин Гарсия де Хесус|23 сентября 2020 г.|Новости науки

 • Больница и другие местные власти по обе стороны границы подняли тревогу, что сама граница способствует распространению.

  Пограничный отчет: новые вызовы для поденщиков|Адриана Хелдиз и Майя Шрикришнан|21 сентября 2020 г.|Голос Сан-Диего

 • На Рождество, когда стемнело, место встречи охватило ужасное пламя: 100 пожарных, 33 пожарных грузовики, четыре сигнала тревоги пламя.

  Огненная смерть Сотто Сотто, Точка знаменитостей Торонто|Shinan Govani|30 декабря 2014|DAILY BEAST

 • Авиакомпания возражает, что иногда эти развертываемые записывающие устройства могут выскакивать без причины, распространяя ненужную тревогу.

  Бюрократия и черные ящики: почему мы продолжаем «терять» авиалайнеры в 2014 г.|Клайв Ирвинг|29 декабря 2014 г.|DAILY BEAST

 • По правде говоря, нет никого лучше, кто запечатлел бы агонию и тревогу женщины в муках нервного срыва, чем Мур.

  Джулианна Мур стала обладательницей золотой медали Оскара в фильме «Все еще Элис»|Марлоу Стерн|24 декабря 2014 г.|DAILY BEAST

 • Если мысль о религиозном мстителе, устраивающем засаду на секс-работников в свободное время, должна вызывать тревогу, то она, вероятно, должна вызывать тревогу. 19 декабря 2014 г. 12, 2012.

  Приговор вырисовывается Барретту Брауну, адвокату «анонимных»|Кевин М. Галлахер|15 декабря 2014|DAILY BEAST

 • Однако некоторая тревога вернулась, когда существо попыталось подняться по собственной лестнице.

  Великан Севера|Р.М. Ballantyne

 • Есть повод для беспокойства, когда сто десять кораблей выводят в эти моря без каких-либо средств сопротивления с нашей стороны.

  Филиппинские острова, 1493-1898 гг., том XX, 1621-1624 гг. | Разное

 • Ее лицо выражало тревогу, почти тревогу; она осталась на своем месте, но глаза ее молча приветствовали Бернарда.

  Доверие|Генри Джеймс

 • Общественность, всегда бдительная и робкая, едва дождется проявления опасности, чтобы встревожиться и отказаться от своей благосклонности.

  Эдинбургский журнал Blackwood, № CCCXXXIX. Январь 1844 г. Том. LV.|Various

 • Некоторые солдаты спасли носильщика от поднятия тревоги; а остальные, заполнив зал, заперли дверь.

  The Pastor's Fire-side Vol. 3 of 4|Jane Porter

Определение тревоги в британском словаре

тревога

/ (əˈlɑːm) /


глагол (tr)

предупреждать ton 6 о тревоге 90 о тревоге 000; оповещение

для установки или активации охранной сигнализации в доме, машине и т. д.

сущ.

страх или ужас, вызванные осознанием опасности; испуг

опасение или тревогамысль о неудаче наполнила его тревогой

шум, сигнал и т. д., предупреждение об опасности

любое устройство, передающее такое предупреждение, охранная сигнализация

 1. устройство в будильнике, которое включает звонок или зуммер
 2. сокращение от будильника

архаичный призыв к оружию

фехтование предупреждение или вызов, сделанный топанием передней ноги К оружию; см.


Learn more


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)